Algemene Voorwaarden

1. Artikel DEFINITIES

 • Afnemer: de koper/opdrachtgever en natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Afnemer of Leverancier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Afnemer om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 • Leverancier: de verkoper/opdrachtnemer en rechtspersoon Friesland Watersport (zie artikel BEDRIJFSINFORMATIE) die Producten op afstand aan Afnemers aanbiedt.
 • Overeenkomst: een overeenkomst die op afstand tussen de Leverancier en Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand.
  Product: vaartuig, onderdeel, accessoire, diensten en (toegang tot) digitale inhoud.
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Afnemer enLeverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Artikel TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Leverancier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer.
2.2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

3. Artikel OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Leverancier de bestelling door de Afnemer van het Aanbod bevestigt.
3.2. De Leverancier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Artikel HERROEPINGSRECHT

4.1. De Afnemer kan een Overeenkomst met betrekking tot de bestelling van het Aanbod gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. De Leverancier mag de Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2. De Bedenktijd gaat uiterlijk in op de dag nadat de Afnemer of zijn vooraf aangewezen vertegenwoordiger de bestelling heeft ontvangen.

5. Artikel VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER TIJDENS DE BEDENKTIJD

5.1. Tijdens de Bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde Producten en bijbehorende verpakkingen. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Afnemer het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5.2. De Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het Aanbod die het gevolg is van een manier van omgaan die verder gaat dan toegestaan in bovenstaande lid.

6. Artikel UITOEFENING EN KOSTEN VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR AFNEMER

6.1. Als de Afnemer gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd termijn via Techniek voor communicatie op afstand aan de Leverancier.

6.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag van herroepingsmelding, zendt de Afnemer het Aanbod terug, of overhandigt hij dit aan de Leverancier of gemachtigde van de Leverancier. De Afnemer heeft de terugzend termijn in acht genomen als hij het Aanbod terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

6.3. De Afnemer zendt het Aanbod terug met alle geleverde toebehoren, documentatie en digitale media in originele staat en verpakking, naar het overeengekomen retour adres conform de door de Leverancier verstrekte instructies.

6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Afnemer.

6.5. De Afnemer draagt de rechtstreekse kosten en het risico van het terugzenden van het Aanbod.

7. Artikel VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER BIJ HERROEPING

7.1. De Leverancier stuurt een ontvangstbevestiging aan de Afnemer, nadat de melding van herroeping op elektronische wijze is gemeld.
7.2. De Leverancier vergoedt de betaling van het Aanbod aan de Afnemer binnen 14 dagen na retour ontvangst en inspectie van het Aanbod eventueel verminderd met de geconstateerde waardevermindering.
7.3. De Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Afnemer heeft gebruikt, tenzij anders overeengekomen. De terugbetaling van een standaard banktransactie is kosteloos voor de Afnemer. De mogelijke meerkosten van andere betalingsmethodes, waaronder transactie-, bemiddelings- en valuta kosten van credit card maatschappijen of andere intermediairs, zijn voor rekening van de Afnemer.

8. Artikel UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De volgende Producten zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht:
8.1. Volgens specificaties van de Afnemer vervaardigd en/of aangepast Product die niet werd geprefabriceerd en werd vervaardigd op basis van een keuze van de Afnemer. Gemaakte aanpassingen aan het Product voor het monteren van optionele accessoires kunnen een waardevermindering van het Aanbod tot gevolg hebben.
8.2. Export leveringen buiten de Europese Unie.

9. Artikel AANBOD

9.1. Het aanbod is toegankelijk via www.frieslandwatersport.nl of in de vorm van een offerte opvraagbaar via Techniek voor communicatie op afstand.
9.2. Het aanbod is bindend gedurende de opgegeven geldigheidsduur of bij het ontbreken daarvan gedurende 14 dagen onder de voorwaarde dat de Afnemer kredietwaardig is.
9.3. Het aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product. De eventueel getoonde Product afbeeldingen en media vormen een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Kennelijke vergissingen, fouten of uitverkochte modellen in het aanbod binden de Leverancier niet.
9.4. Het aanbod bevat informatie over de rechten en verplichtingen, die bij bestelling van het aanbod zijn verbonden.

10. Artikel PRIJS

10.1. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en zijn geldig voor bestellingen en leveringen naar Afnemers die inwoners zijn van Europese Unie-landen, tenzij anders vermeld.
10.2. De in het Aanbod genoemde Export prijzen, zijn exclusief BTW en kosten voor export en import en zijn geldig voor bestellingen en leveringen naar Afnemers die inwoners zijn van de aangeven landen buiten de Europese Unie, tenzij anders vermeld.

10.3. De in het Aanbod genoemde leveringstarieven gelden uitsluitend voor leveringen in de standaard leveringsgebieden van de door de Leverancier gecontracteerde vervoerder. Voor leveringen in buiten gebieden kunnen meerkosten van toepassing zijn die voor rekening komen van de Afnemer.

10.4. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of variabele tarieven van derden waar de Leverancier geen invloed op heeft of niet kon worden voorzien.

11. Artikel BETALING

11.1. De betaling vindt plaats bij de bestelling door Afnemer van het Aanbod op www.frieslandwatersport.nl door een gekozen automatische transactie van de Prijs eventueel vermeerderd met bemiddelings- en/
of valutakosten van derden of na ontvangst van de factuur met daarin vermeld de bankrekening gegevens van de Leverancier ten behoeve van een bankoverschrijving door en op kosten van de Afnemer.
11.2. Indien de Afnemer de verschuldigde totaalprijs niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de Leverancier gerechtigd de wettelijke rente plus 1% per maand over het verschuldigde bedrag aan de Afnemer in rekening te brengen of de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

12. Artikel LEVERTIJD

12.1. De levertijd is het aantal werkdagen aangegeven in het Aanbod, gerekend vanaf de datum van betalingsontvangst van de volledige Prijs.
12.2. De vermelde levertijden zijn indicatieve, gemiddelde levertijden voor de verzending van op voorraad zijnde producten gedurende operationele kantoor en transport tijden.
12.3. De levertijd kan eventueel worden verlengd met vertragingen veroorzaakt door a: overmacht, b. niet op voorraad zijnde goederen, materialen of onderdelen, c. problemen als gevolg van tijdelijk niet beschikbare productie- of transport middelen en d. incidentele, aanvullende procedures bijvoorbeeld als gevolg van douane inspecties of wettelijke regelingen.

13. Artikel LEVERING

13.1. De levering van het bestelde Aanbod vindt plaats af magazijn in Nederland tenzij anders overeengekomen.
13.2. Als plaats van levering geldt het adres dat door Afnemer is opgegeven. De Afnemer draagt het risico van vertragingen en extra kosten als gevolg van een foutief opgeven afleveradres door de Afnemer.
13.3. Indien de Afnemer na verzending in gebreke blijft met de afname van het Aanbod, ondanks één of meerdere aflever pogingen, dan wordt deze geretourneerd en/of opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer.
13.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het Aanbod berust bij de Leverancier tot het moment van bezorging aan de Afnemer of aan een vooraf aangewezen en aan de Afnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij andere commerciële voorwaarden zijn overeengekomen uit de door de Internationale Kamer van Koophandel gestandaardiseerde Incoterms 2020 regels (www.iccwbo.org).

14. Artikel OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de Leverancier had kunnen of moeten voorzien of voorkomen. 14.2. Na ontbinding van de Overeenkomst op grond van overmacht heeft de Leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

15. Artikel ZEKERHEIDSRECHTEN

Ingeval van een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, zal het eigendom van het bestelde Aanbod niet eerder overgaan naar de Afnemer dan op het moment waarop de levering door de Afnemer in ontvangst is genomen en de volledige Prijs inclusief eventueel verschuldigde meerkosten volledig aan de Leverancier zijn voldaan.

16. Artikel GARANTIE

16.1. De Leverancier staat er voor in dat zij het Aanbod levert conform de Overeenkomst. De Leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde Product de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn vrij van materiaal- en fabricagefouten.
16.2. Rekening houdend met het voorstaande garandeert de Leverancier gedurende een termijn van 12 maanden de afwezigheid van constructieve gebreken die ontstaan na levering van het Product aan afnemers. Voor leveringen aan afnemers in landen binnen de EU geldt een aanvullende garantie termijn van 12 maanden. Voor optionele Producten van een niet Leverancier eigen merk is de overeenkomstige fabrieksgarantie van toepassing.

16.3. De garantie is geldig na registratie van de contact- en adres gegevens van de Afnemer samen met het serienummer (Watercraft Identification Number) van het geleverde Product door Leverancier of haar vertegenwoordiger.

16.4. De Afnemer heeft recht op kosteloos herstel van constructieve gebreken van het Product door Leverancier binnen de geldige garantie periode. Onder de garantie van de romp van het Product vallen scheuren, poreusheid, rotten en delaminatie van het materiaal en het loslaten van naden. Eventuele transport kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

16.5. De Afnemer heeft recht op kosteloos herstel van constructieve gebreken en op vervanging van bijbehorende onderdelen van het Product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot zeiltuig, zitting, masthouder, zwaard, roer, handpomp, tassen gedurende de eerste 12 maanden van de geldige garantie termijn. Eventuele transport kosten zijn voor rekening van de Afnemer.
16.6. De volgende Producten vallen buiten de garantie van de Leverancier: buitenboordmotoren, generatoren, accu’s, automatische opblaassystemen, klimaat systemen, spiegelwielen en alle andere onderdelen en accessoires die niet geproduceerd of geleverd zijn door Leverancier.

16.7. De Leverancier staat niet in voor onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen, doch die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het Product, waaronder en niet beperkt tot cosmetische verkleuringen en beschadigingen van de materiaal oppervlakken zoals haarscheuren, krassen, vochtblazen, luchtbellen, builen, kuilen, andere vervormingen, corrosie, vervagen, dof worden, verweren, schimmel, aangroei van onderwaterorganismen, textuur veranderingen en los laten van randen.

16.8. De Leverancier staat niet in voor gebreken die na levering van het Product zijn ontstaan als gevolg van:

 • normale slijtage, ondeskundig gebruik of het negeren van gebruikersinstructies, -voorwaarden en -waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en instructie media.
 • misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, waaronder en niet beperkt tot onjuist aanleggen, slepen, varen, overdruk en onderdruk van de luchtkamers en het veroorzaken van gaten, spleten, scheuren en overmatige slijtage.
 • onjuist, onvoldoende en achterstallig onderhoud en het gebruik van onjuiste reinigings- en onderhoudsmiddelen voor de opblaasbare delen, waaronder en niet beperkt tot sterke oplosmiddelen, thinners en siliconen houdende middelen.
 • gebruik van een buitenboord motor, zeiltuig, roei installatie of andere aandrijfmechanismen die een hoger vermogen of gewicht hebben dan aangegeven op de capaciteitsplaat of die niet voldoen aan andere gestelde eisen.
 • overmatige belasting, waaronder en niet beperkt tot het aantal passagiers en laadgewicht hoger dan aangegeven op de capaciteitsplaat.
 • onjuiste (de-)installatie van buitenboordmotor, zeiltuig en roei installatie.
 • onjuist gebruik van trailer, davits, garage of ander hijs-, opberg- en transportvoorzieningen.
 • deelname aan, of voorbereidingen voor racen of andere wedstrijd- en sportactiviteiten,verhuur, uitleen en andere commerciële activiteiten.
 • schade, slijtage, corrosie en rot veroorzaakt door abnormale omgevingsinvloeden, waaronder en niet beperkt tot water- en luchtvervuiling, osmose, brandstoffen, zuren, zouten, harsen, chemicaliën, elektriciteit, straling, verbranding, regen, hagel, storm en bliksem.
 • door verlies, diefstal, aanvaringen, ongedierte en ongevallen
 • schade veroorzaakt door Overmacht, waaronder en niet beperkt tot extreme water-, wind- of weercondities.
 • door de Afnemer of door derden aangebrachte veranderingen aan het Product, het verwijderen van onderdelen of het toevoegen van onderdelen of accessoires die niet door de Leverancier zijn geproduceerd, geleverd of goedgekeurd.

16.9. Evenmin staat de Leverancier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van voorbedoelde gebreken, waaronder: kosten voor het uit het water halen, te water laten, slepen, ligplaats, schoonmaken, onderhoud, opslag, in- en uitladen, transport, reizen, wachten, huur, lening, onderzoek, verzekering, communicatie, bemiddeling, noodhulp of verlies van inkomsten en tijd en alle andere soorten van incidentele of gevolgschade.

17. Artikel RECLAME

17.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen behoorlijk omschreven via Techniek voor communicatie op afstand binnen bekwame tijd door de Afnemer ter kennis te worden gebracht aan de Leverancier.
17.2. Garantieverzoeken dienen binnen de geldige garantie termijn zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen, na vaststelling van een mogelijk gebrek aan het Product door de Afnemer middels Techniek voor communicatie op afstand aan de Leverancier of haar vertegenwoordiger te worden gemeld.
17.3. De Garantie melding voor een Product bevat de contact gegevens inclusief het woon- of verblijfsadres en email adres van de Afnemer, het identificatie nummer (Watercraft Identification Number), een duidelijk omschrijving inclusief gedetailleerde foto’s en/of video’s van het geconstateerde gebrek en eventueel de vermoede toedracht ervan.
17.4. De Leverancier zal het Garantie verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen via Techniek voor communicatie op afstand beoordelen. Indien beoordeling op afstand niet mogelijk is zal de Leverancier de Afnemer verzoeken het Product voor verdere inspectie en eventuele reparatie bij de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van Leverancier aan te bieden.
17.5. Het gebruik van het Product door Afnemer na constatering van het gebrek is voor risico van de Afnemer.
17.6. Na beoordeling van de Garantie melding door Leverancier kan de Afnemer toestemming vragen aan de Leverancier om een Product met kleine gebreken tijdelijk met eventuele gebruiksbeperkingen te mogen blijven gebruiken tot het moment dat de Afnemer het Product aan de vertegenwoordiger van de Leverancier voor aanvullende Garantie inspectie en/of reparatie kan aanbieden.
17.7. Indien mogelijk kan de Afnemer de Leverancier of haar vertegenwoordiger verzoeken het benodigde transport voor Garantie inspectie en/ of herstel te verzorgen op kosten van de Afnemer.

17.8. De gevolgen van niet tijdige reclame zijn voor risico en rekening van de Afnemer.

18. Artikel AANSPRAKELIJKHEID

18.1. De Leverancier is aansprakelijk voor directe materiële schade aan de zijde van de Afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de Leverancier tot een maximum van de overeengekomen Prijs van het geleverde Product.

18.2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik of gebreken aan het geleverde Product of het niet voldoen aan overeengekomen verplichtingen, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van Overmacht.

18.3. De Afnemer is jegens de Leverancier aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

19. Artikel GESCHILLEN

Op alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

20. Artikel OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien een der partijen haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

21. Artikel AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden op een Duurzame gegevensdrager vastgelegd en via Techniek voor communicatie op afstand beschikbaar gesteld.

22. Artikel WIJZIGING VOORWAARDEN

Wijzigingen van de voorwaarden worden van kracht direct na publicatie van de wijzigingen.

23. Artikel BEDRIJFSINFORMATIE Friesland Watersport

Statutair gevestigd:

Allingawier 4 9001 LR Grou Nederland

KvK nr.: 01044158

BTW nr.: BTW NL8134 38 391 B01
Contact gegevens:
e-mail: info@frieslandwatersport.nl
telefoon: +31(0) 651 350 217
website: www.frieslandwatersport.nl
Algemene Voorwaarden Friesland Watersport
versie 1.0 Oktober 2020